Ciclo Superior Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas (DUAL)
Sistemas informáticos (Dual)
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información (Dual)
Formación e orientación laboral (Dual)
Contornos de desenvolvemento (Dual)